Výrok rozhodnutia : NFD a.s.

Číslo rozhodnutia : ODB-10851/2014-7

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom ako útvar príslušný  na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona  č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon o dohľade") udeľuje spoločnosti NFD a.s., so sídlom 17. novembra 539/4, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 46 847 162 (ďalej len „účastník konania" alebo „platobná inštitúcia") podľa ustanovenia § 64 ods. 1 zákona č. 492/2009 Z. z. o  platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o platobných službách") povolenie na poskytovanie platobných služieb podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. c) bod 1. zákona o platobných službách (ďalej len „povolenie"), a to vykonávanie platobných operácií vrátane prevodu finančných prostriedkov z platobného účtu alebo na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb

1.            úhradou.

Prvými členmi štatutárneho orgánu platobnej inštitúcie sú:

Martin Cigánek, narodený dňa xx. xx. xxxx, trvalý pobyt: 17. novembra 539/4, 064 01 Stará Ľubovňa, 

Ing. Marián Rigan, narodený dňa xx. xx. xxxx, trvalý pobyt: Agátová 57, 040 14 Košice

Mgr. František Repka, narodený dňa xx. xx. xxxx, trvalý pobyt: Dostojevského 2563/19, 058 01 Poprad.

Prvými členmi dozornej rady platobnej inštitúcie sú:

JUDr. Róbert Pružinský, narodený dňa xx. xx. xxxx, trvalý pobyt: Letná 34, 064 01 Stará Ľubovňa,

Rastislav Judin, narodený dňa xx. xx. xxxx, trvalý pobyt: Kalinčiakova 10, 953 01 Zlaté Moravce,

Bc. Peter Bartoň, narodený dňa xx. xx. xxxx, trvalý pobyt: Tatranská Lomnica 177, 059 60 Tatranská Lomnica,

Ing. Ľuboslava Škrovinová, narodená dňa xx. xx. xxxx, trvalý pobyt: Hviezdoslavova 4052/61, 058 01 Poprad.