Výrok rozhodnutia :

Royal Capital, s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-251-143 k č.sp.: NBS1-000-052-378

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní
a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosti Royal Capital s.r.o., so sídlom: Palatínova Ul. 2732/61, 945 01 Komárno, IČO: 50 601 946 povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia, v sektore kapitálového trhu a v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov.