Výrok rozhodnutia :

Kreps Marcel

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-000 k č.sp.: NBS1-000-051-280

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 38 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability, príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade“) odoberá povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta č. ODT-6842-1/2011 zo dňa 17.06.2011 zmenené rozhodnutím
č. z.: 100-000-010-649 k č. sp.: NBS1-000-003-768 zo dňa 06.12.2016 podľa § 39 ods. 1 písm. d) zákona o finančnom sprostredkovaní samostatnému finančnému agentovi - Marcel Kreps, r. č.: XXX bytom Pionierov 631/2, 048 01 Rožňava, IČO: 40419479 (ďalej aj ako „účastník konania“) za nedostatky zistené dohľadom na diaľku v činnosti účastníka konania, a to za :
1. porušenie § 18 ods. 11 prvá veta v spojení s § 18 ods. 3 písm. b), § 21 ods. 7, § 22 ods. 1 a § 42c ods. 1 zákona o finančnom sprostredkovaní tým, že Marcel Kreps ako samostatný finančný agent nezabezpečil nepretržité plnenie podmienky odbornej spôsobilosti na vykonávanie finančného sprostredkovania v sektore poistenia alebo zaistenia, pretože od 24.02.2019 nespĺňa požiadavky pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia alebo zaistenia, keď najneskôr do 23.02.2019 neabsolvoval osobitné finančné vzdelávanie pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia alebo zaistenia a tiež tým, že najneskôr do 17.12.2019 nevykonal odbornú skúšku pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v predmetnom sektore;
2. porušenie § 38 ods. 5 zákona o finančnom sprostredkovaní v spojení s § 35 ods. 1 zákona o dohľade tým, že Marcel Kreps ako samostatný finančný agent na požiadanie Národnej banky Slovenska nepredložil požadované informácie a doklady potrebné na riadny výkon dohľadu.