Výrok rozhodnutia : PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-12205/2012-2

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 193 ods. 4 zákona  č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z. z. (ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa ustanovenia § 163 ods. 1 písm. a) zákona o kolektívnom investovaní spoločnosti J&T BANKA,  a. s., so sídlom Pobřežní č. 297/14, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 471 15 378 (ďalej len „spoločnosť J&T BANKA, a.s.") predchádzajúci súhlas na nadobudnutie kvalifikovanej účasti na správcovskej spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 621 317 (ďalej len „spoločnosť PRVÁ PENZIJNÁ, správ. spol., a.s.") formou nepriameho podielu. Nadobúdaná kvalifikovaná účasť spoločnosti J&T BANKA, a.s. na spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ, správ. spol., a.s. je vo výške 36,357 %, ktorú  nadobudne prostredníctvom spoločnosti Poštová banka, a.s., so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890 formou nepriameho podielu. Celková kvalifikovaná účasť spoločnosti J&T BANKA, a.s. na spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ, správ. spol., a.s. je vo výške 36,357 % formou nepriameho podielu. Podľa ustanovenia § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje spoločnosti J&T BANKA, a.s. na nadobudnutie kvalifikovanej účasti na spoločnosti PRVÁ PENZIJNÁ, správ. spol., a.s. lehotu jeden rok od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu.