Výrok rozhodnutia :

AXA d.d.s., a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-056-463 k č.sp.: NBS1-000-012-974

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 69 ods. 1 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas podľa § 26 ods. 1 písm. c) zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení spoločnosti AXA d.d.s., a. s. so sídlom Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35 977 540 na voľbu osoby - Robert Constantin Gauci, narodený dňa xxxx, trvalý pobyt Corso di Porta Nuova 15, 201 21 Miláno, Talianska republika, štátna príslušnosť Francúzska republika – navrhovanú za člena predstavenstva spoločnosti AXA, d.d.s., a.s.
Národná banka Slovenska podľa § 26 ods. 9 zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení určuje doplnkovej dôchodkovej spoločnosti AXA, d.d.s., a.s. na vykonanie úkonu, na ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci súhlas, lehotu 3 mesiace odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.