Výrok rozhodnutia :

VINÁRSTVO HABSBURG, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-251-010 k č.sp.: NBS1-000-053-630

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 ods. 3 zákona
č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
schvaľuje spoločnosti VINÁRSTVO HABSBURG a.s., so sídlom Palárikova 1732/3, 908 51 Holíč, IČO: 48 153 745 podľa ustanovenia článku 20 (2) a (3) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES (ďalej len „nariadenie o prospekte“) v spojení s ustanovením § 120 ods. 1 zákona o cenných papieroch prospekt zo dňa 17. septembra 2020 vypracovaný ako jeden dokument pre listinné kmeňové akcie spoločnosti VINÁRSTVO HABSBURG a.s., so sídlom Palárikova 1732/3, 908 51 Holíč, IČO: 50 717 791 s počtom 1 940 kusov akcií, v najvyššej sume menovitých hodnôt 1 940 000 eur, s menovitou hodnotou jednej akcie 1 000 eur a s očakávaným dátumom vydania 1. októbra 2020. Prospekt cenného papiera zo dňa 17. septembra 2020 je prílohou tohto rozhodnutia.