Výrok rozhodnutia : Pay Solutions, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z. 100-000-044-392 k č.sp. NBS1-000-007-338

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona  č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade")  udeľuje spoločnosti Pay Solutions, a.s.  so sídlom Líščie údolie 119, 841 04 Bratislava  IČO: 47 866 233 (ďalej len „účastník konania" alebo „platobná inštitúcia") predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 66 ods. 1 písm. b) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o platobných službách") na ustanovenie Ing. Petra Staňa za vedúceho zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly platobnej inštitúcie.