Výrok rozhodnutia :

J&T ENERGY FINANCING EUR VII, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-179-107 k č.sp.: NBS1-000-039-075

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek obozretného dohľadu príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti J&T ENERGY FINANCING EUR VII, a.s., so sídlom Dúbravská cesta 1799/14, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika, IČO: 52 396 274 podľa ustanovenia § 125 ods. 2 zákona o cenných papieroch prospekt cenného papiera zo dňa 28.6.2019 vypracovaný ako jeden dokument pre dlhopisy spoločnosti J&T ENERGY FINANCING EUR VII, a.s., so sídlom Dúbravská cesta 1799/14, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika, IČO: 52 396 274 s názvom „Dlhopis JTEF VII 2025“, s prideleným identifikačným kódom ISIN SK4000015673, v predpokladanej sume menovitých hodnôt dlhopisov 100 000 000 eur, s menovitou hodnotou jedného dlhopisu 100 000 eur, s výnosom stanoveným rozdielom medzi menovitou hodnotou dlhopisu a jeho nižším emisným kurzom, s dátumom vydania dňa 1.8.2019 a so splatnosťou dňa 1.8.2025. Prospekt cenného papiera zo dňa 28.6.2019 je prílohou tohto rozhodnutia.