Výrok rozhodnutia :

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-3368/2015-1

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov I. udeľuje podľa § 137 ods. 1 zákona o kolektívnom investovaní spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705 povolenie na spravovanie špeciálneho podielového fondu kvalifikovaných investorov s názvom: Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Inštitucionálny I2, o.p.f. (ďalej len „špeciálny podielový fond kvalifikovaných investorov I2“), na základe žiadosti správcovskej spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. zo dňa 27. marca 2015. Špeciálny podielový fond kvalifikovaných investorov I2 má formu otvoreného podielového fondu a je vytvorený na dobu neurčitú. Depozitárom špeciálneho podielového fondu kvalifikovaných investorov I2 je spoločnosť Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava 25, IČO: 00 151 653. II. schvaľuje v zmysle § 137 ods. 12 písm. e) zákona o kolektívnom investovaní štatút špeciálneho podielového fondu kvalifikovaných investorov I2 v znení zo dňa 18. marca 2015. Štatút špeciálneho podielového fondu kvalifikovaných investorov I2 tvorí prílohu tohto rozhodnutia. Štatút špeciálneho podielového fondu kvalifikovaných investorov je súčasťou predajného prospektu špeciálneho podielového fondu kvalifikovaných investorov I2. Špeciálny podielový fond kvalifikovaných investorov I2 nespĺňa požiadavky Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/78/EÚ z 24. novembra 2010.