Výrok rozhodnutia : RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-184-445 k č.sp.: NBS1-000-037-459

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek obozretného dohľadu, ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti RAIFFEISEN-HOLDING NIEDERÖSTERREICH-WIEN registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, so sídlom Friedrich-Wilhelm-Raiffeisenplatz 1, 1020 Viedeň, Rakúska republika, č. FN 95970h, predchádzajúci  súhlas podľa § 20d ods. 1 písm. d) zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým nepriamy podiel na hlasovacích právach u spoločnosti Tatra-Leasing, s. r. o., so sídlom Černyševského 50, 851 01 Bratislava, IČO: 31 326 552, prekročí 20%.