Výrok rozhodnutia : Sympatia Financie, o.c.p., a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-12127/2012-1

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mení podľa ustanovenia § 59 ods. 4 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch") povolenie na poskytovanie investičných služieb udelené spoločnosti Sympatia Financie, o.c.p., a.s., so sídlom Plynárenská 7/B,821 09  Bratislava, IČO: 35 842 369 (ďalej len „spoločnosť Sympatia Financie") rozhodnutím č. GRUFT-001/2002/OCP zo dňa 02.07.2002, zmenené rozhodnutím č. GRUFT-023/2003/OCP zo dňa 29.04.2003, rozhodnutím č. GRUFT-063/2004/OCP zo dňa 10.08.2004, rozhodnutím č. OPK-3529/2008-PLP zo dňa 03.07.2008, rozhodnutím č. OPK-5554-5/2010 zo dňa 22.09.2010 a rozhodnutím č. ODT-3470-1/2011 zo dňa 23.05.2011, na základe žiadosti zo dňa 20.11.2012, takto:
Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, povoľuje spoločnosti Sympatia Financie poskytovanie vedľajšej služby podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona o cenných papieroch t.j. poskytovanie vedľajšej služby poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku. V ostatných častiach rozsah povolenia na poskytovanie investičných služieb ostáva bezo zmeny.