Výrok rozhodnutia : MOF INVEST a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-2063/2013

Národná banka Slovenska, ako orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 zákona      č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s c h v a ľ u j e podľa ustanovenia § 117 ods. 3 zákona o cenných papieroch návrh povinnej ponuky na prevzatie akcií spoločnosti MPC CESSI a.s., Mlynská 22, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31 651 445 (Ďalej len „MPC CESSI a.s.") emisie ISIN: CS0009021456 navrhovateľom spoločnosťou MOF INVEST, a.s., Krížna 56, 821 08 Bratislava, IČO: 31 734 456 (ďalej len „MOF INVEST, a.s."), ktorý bol útvaru dohľadu doručený dňa 18.2.2013 na schválenie v znení, ktoré je prílohou tohto rozhodnutia. Spoločnosti MOF INVEST, a.s. vznikla povinnosť uskutočniť povinnú ponuku na prevzatie akcií emitenta MPC CESSI a.s. podľa ustanovenia § 118g ods. 1 zákona o cenných papieroch z dôvodu, že jej podiel na hlasovacích právach spojených s akciami cieľovej spoločnosti MPC CESSI a.s., presiahol kontrolný podiel 33 % v zmysle § 114 ods. 2 zákona o cenných papieroch.