Výrok rozhodnutia :

Penta Funding Public, s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-019-381 k č.sp.: NBS1-000-001-450

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods.1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti Penta Funding Public, s. r. o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 45 971 421 podľa ustanovenia § 125 ods. 2 zákona o cenných papieroch prospekt cenného papiera zo dňa 20. januára 2017 vypracovaný ako jeden dokument pre dlhopisy spoločnosti Penta Funding Public, s. r. o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 45 971 421 s názvom „Dlhopisy Penta Public 33“, s prideleným identifikačným kódom ISIN SK4120012527, v najvyššej sume menovitých hodnôt dlhopisov 7 000 000 eur, s menovitou hodnotou jedného dlhopisu 1 000 eur, dátumom vydania dňa 20. februára 2017 a splatnosťou dňa 20. februára 2018. Prospekt cenného papiera zo dňa 20. januára 2017 je prílohou tohto rozhodnutia.