Výrok rozhodnutia : Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-2175/2013-1

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 193 ods. 4 zákona   č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z. z. (ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s., so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 35 803 525 (ďalej len „spoločnosť Alico Funds, správ. spol., a.s."), podľa § 163 ods. 1 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní predchádzajúci súhlas na voľbu navrhovanej osoby - Ing. Marián Vaniak, narodený xx. xxxx xxxx, trvale bytom Batkova 5, 841 01 Bratislava, Slovenská republika za člena predstavenstva správcovskej spoločnosti.

Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje spoločnosti Alico Funds, správ. spol., a.s. na voľbu člena predstavenstva lehotu 6 mesiacov od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu.