Výrok rozhodnutia :

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-273-829 k č.sp.: NBS1-000-057-839

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability, príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 163 ods. 1 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní správcovskej spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO:35 820 705 na voľbu osoby – Ing. Anna Glasová, dátum narodenia xx.xx.xxxx trvale bytom SNP 37, 900 28 Ivanka pri Dunaji – navrhovanej za člena dozornej rady správcovskej spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.
Podľa ustanovenia § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. na voľbu člena dozornej rady lehotu 6 mesiacov od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu.