Výrok rozhodnutia : Payment Institution NFD a. s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-155-219 k č.sp.: NBS1-000-032-848

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti Payment Institution NFD a. s.,  so sídlom Popradská 17/670, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 46 847 162, predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 66 ods. 1 písm. b) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na vymenovanie Ing. Petra Zágoru za člena štatutárneho orgánu platobnej inštitúcie.