Výrok rozhodnutia :

Šuštiaková Tatiana

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-020-886 k č.sp.: NBS1-000-004-628

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie
a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje
podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní
a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Tatiane Šuštiakovej, r. č. :XXXXXX, trvale bytom: Gaštanova 3087/39, 010 07 Žilina povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia.