Výrok rozhodnutia : Sophistic Pro finance, a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-1617/2013-1

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnom sprostredkovaní") spoločnosti: SOPHISTIC Pro finance, a.s., so sídlom Na Karasiny 247/25, 971 01 Prievidza, povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektoroch:
1. poistenia alebo zaistenia
2. kapitálového trhu
3. doplnkového dôchodkového sporenia
4. prijímania vkladov
5. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov.