Výrok rozhodnutia :

Penta Funding Public, s.r.o.

Číslo rozhodnutia : ODT-9724/2015-1

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods.1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
schvaľuje spoločnosti Penta Funding Public, s.r.o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 45 971 421 podľa § 125 ods. 2 zákona o cenných papieroch
prospekt cenného papiera zo dňa 19.8.2015 vypracovaný ako jeden dokument pre dlhopisy spoločnosti Penta Funding Public, s.r.o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 45 971 421 s názvom „Dlhopis Penta Public 15“, s prideleným identifikačným kódom ISIN SK4120011008 séria 01, v najvyššej sume menovitých hodnôt dlhopisov 5.000.000,- eur, s menovitou hodnotou jedného dlhopisu 1.000,- eur, s dátumom vydania dňa 9.9.2015 a so splatnosťou dňa 9.9.2016. Prospekt cenného papiera zo dňa 19.8.2015 je prílohou tohto rozhodnutia.