Výrok rozhodnutia :

Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-249-341 k č.sp.: NBS1-000-045-372

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 69 ods. 1 v spojení s ustanovením § 70 ods. 1 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a ochrany finančného spotrebiteľa (ďalej len ,,Národná banka Slovenska“ alebo ,,orgán dohľadu“) ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 1 ods. 2, § 1 ods. 3 písm. a) v spojení s ustanovením § 5 ods. 1 a 2, § 16 ods. 1 a 2 a § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č. 747/2004 Z. z.“)
r o z h o d l a
v konaní vedenom voči spoločnosti Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 36 291 111, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3857/B (ďalej len „účastník konania“), začatom na základe zistení z dohľadu na mieste vykonanom nad činnosťou účastníka konania v čase odo dňa 12. 8. 2019 do dňa 16. 8. 2019 podľa Poverenia č. NBS1-000-038-035 zo dňa 6. 6. 2019, a to na základe dôkazov vyplývajúcich zo spisu č. NBS1-000-045-372 tak, že účastník konania sa dopustil porušenia ustanovenia § 66a ods. 3 písm. g) v spojení s ustanovením § 65b ods. 1 písm. b) zákona č. 650/2004 Z. z. v znení účinnom do dňa 30. 6. 2020 (ďalej len ,,zákon č. 650/2004 Z. z.“), s ustanovením § 1 Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 295/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení v znení účinnom do dňa 30. 6. 2019 (ďalej len ,,Opatrenie MPSVR SR č. 295/2018 Z. z.“) a s prílohou č. 1 Opatrenia MPSVR SR č. 295/2018 Z. z., ako jedného pokračujúceho správneho deliktu, keď v období odo dňa 15. 1. 2019 do dňa 11. 2. 2019 poskytoval všetkým účastníkom doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej len ako ,,účastníci sporenia“) v dokumentoch označených ako ,,Výpis z osobného účtu a výkaz predpokladaných dôchodkových dávok účastníka z doplnkového dôchodkového sporenia“, zostavených ku dňu 31. 12. 2018 (ďalej aj ako ,,Výpisy z osobných účtov za rok 2018“), nepravdivé informácie o celkovej sume odplát, nákladov a poplatkov účastníkov sporenia za posledných 12 mesiacov, ktoré boli nižšie ako suma odplát, nákladov a poplatkov, ktoré účastník konania reálne zaúčtoval z majetku doplnkových dôchodkových fondov za rok 2018, keď účastník konania do celkovej sumy odplát, nákladov a poplatkov účastníkov sporenia nezapočítal údaje za obdobie odo dňa 17. 11. 2018 do dňa 31. 12. 2018 (ďalej aj ako ,,nepravdivé informácie o celkovej sume odplát, nákladov a poplatkov“) a za tento správny delikt
u k l a d á
podľa ustanovenia § 71 ods. 1 písm. n) v spojení s ustanovením § 71 ods. 4 zákona č. 650/2004 Z. z. pokutu vo výške 10 000,- eur (slovom: desaťtisíc eur), ktorú je účastník konania povinný zaplatiť do 30 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet Úradu vládneho auditu číslo: SK25 8180 0000 0070 0055 0741 vedený v Štátnej pokladnici, variabilný symbol: 36291111, konštantný symbol: 0558, špecifický symbol: 000045372.