Výrok rozhodnutia :

SAB Financial Group a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-172-997 k č.sp.: NBS1-000-037-925

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek obozretného dohľadu príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods.1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti SAB Financial Group a.s., Senovážné náměstí 1375/19, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 036 71 518 podľa ustanovenia § 125c ods. 2 zákona o cenných papieroch v spojení s ustanovením § 125 ods. 2 zákona o cenných papieroch Dodatok č. 1 k prospektu cenného papiera zo dňa 27.5.2019 vzťahujúci sa k prospektu cenného papiera zo dňa 30.4.2019 vypracovaného pre listinné dlhopisy vo forme na meno spoločnosti SAB Financial Group a.s., Senovážné náměstí 1375/19, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 036 71 518 s názvom „Dlhopis SAB Financial Group 3,18/20“, ktorý bol schválený rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. z.: 100-000-168-389, k č. sp.: NBS1-000-037-117 zo dňa 9.5.2019. Dodatok č. 1 k prospektu cenného papiera zo dňa 27.5.2019 je prílohou tohto rozhodnutia.