Výrok rozhodnutia :

Investin, o.c.p., a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-263-876 k č.sp.: NBS1-000-052-421

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“) útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability, príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
m e n í podľa ustanovenia § 59 ods. 4 zákona o cenných papieroch spoločnosti Investin, o.c.p., a.s., so sídlom Bajkalská 9/A, 831 04 Bratislava, IČO: 53 122 631 povolenie na poskytovanie investičných služieb udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. sp.: NBS1-000-039-442, č. z. 100-000-223-334 zo dňa 2. apríla 2020 tak, že povolenie na poskytovanie investičných služieb rozširuje o vedľajšiu službu podľa ustanovenia § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch, t.j. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, a to vo vzťahu k finančným nástrojom podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch, t.j. prevoditeľné cenné papiere; podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch, t.j. nástroje peňažného trhu a podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch, t.j. cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania.