Výrok rozhodnutia :

Auctor Finance a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-252-629 k č.sp.: NBS1-000-053-914

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti Auctor Finance, s. r. o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 51 901 811 podľa ustanovenia článku 20 (2) a (3) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES (ďalej len „nariadenie o prospekte“) v spojení s ustanovením článku 10 (1) nariadenia o prospekte, v spojení s ustanovením článku 35 Delegovaného nariadenia Komisie EÚ 2019/980 zo 14. marca 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129, pokiaľ ide o formát, obsah, preskúmanie a schvaľovanie prospektu, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a ktorým sa zrušuje nariadenie komisie (ES) č. 809/2004 (ďalej len „delegované nariadenie 2019/980“) a v spojení s ustanovením § 120 ods. 1 zákona o cenných papieroch registračný dokument zo dňa 30. septembra 2020 vypracovaný ako samostatný dokument podľa ustanovení článku 6 (3) nariadenia o prospekte pre emitenta retailových nemajetkových cenných papierov - spoločnosť Auctor Finance, s. r. o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 51 901 811. Registračný dokument zo dňa 30. septembra 2020 je prílohou tohto rozhodnutia.