Výrok rozhodnutia :

Brexit s. r. o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-173-472 k č.sp.: NBS1-000-037-068

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek obozretného dohľadu príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
udeľuje podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní
a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosti Brexit s. r. o., so sídlom: Tallerova 4, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 52 284 441 povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore kapitálového trhu.