Výrok rozhodnutia :

Phinance Slovensko, s.r.o.

Číslo rozhodnutia : ODT-9687/2016-1

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie
a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
udeľuje podľa ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní
a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosti : Phinance Slovensko, s. r. o. so sídlom Žltá 3938/5, 851 07 Bratislava, IČO: 50 427 075 povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore:
1) poistenia alebo zaistenia
2) kapitálového trhu.