Výrok rozhodnutia :

SALVE INVESTMENTS, o.c.p., a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-9689/2015-1


Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov m e n í podľa ustanovenia § 18 ods. 15 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore prijímania vkladov, poistenia alebo zaistenia, poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov a doplnkového dôchodkového sporenia spoločnosti SALVE INVESTMENTS, o.c.p., a. s., so sídlom Plynárenská 7/A, 824 63 Bratislava, IČO: 35 871 211 udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. OPK-1882-1/2010 zo dňa 26. februára 2010, rozhodnutím č. ODT-8779-1/2011 zo dňa 16. augusta 2011 a rozhodnutím č. ODT-8365/2015-1 zo dňa 22. júla 2015 tak, že ho rozširuje o sektor starobného dôchodkového sporenia.
Spoločnosť SALVE INVESTMENTS, o.c.p., a. s., so sídlom Plynárenská 7/A, 824 63 Bratislava, IČO: 35 871 211 je oprávnená vykonávať činnosť samostatného finančného agenta v sektore:
1.poistenia alebo zaistenia,
2.prijímania vkladov,
3.poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov,
4.doplnkového dôchodkového sporenia,
5.starobného dôchodkového sporenia.