Výrok rozhodnutia :

SWAN Mobile, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-307-286 k č.sp.: NBS1-000-063-904

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a ochrany finančného spotrebiteľa, ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
u d e ľ u j e
spoločnosti ROVA Consulting, s. r. o., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 36 655 945 predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa ustanovenia § 79a ods. 9 zákona o platobných službách v spojení s ustanovením § 66 ods. 1 písm. a) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na nadobudnutie kvalifikovanej účasti formou priameho podielu na základnom imaní a hlasovacích právach vo výške 22% na spoločnosti SWAN Mobile, a. s., so sídlom Landererova 12, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré mesto, IČO: 35 680 202.
Národná banka Slovenska podľa ustanovenia § 66 ods. 5 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, určuje účastníkovi konania na vykonanie úkonu, na ktorý udeľuje predchádzajúci súhlas, lehotu jeden rok od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.