Výrok rozhodnutia :

U.P. o.c.p., a.s

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-175-579 k č.sp.: NBS1-000-028-701

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek obozretného dohľadu, príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
udeľuje povolenie na poskytovanie investičných služieb podľa ustanovenia § 55 ods. 1 zákona o cenných papieroch spoločnosti U.P. o.c.p., a.s., so sídlom Pribinova 20, 811 09 Bratislava na základe žiadosti zakladateľov obchodníka s cennými papiermi Ľubomíra Bukového, dátum narodenia xx xx xxxx trvalý pobyt xxxxxx, PaedDr. Ramóna Beňa, dátum narodenia xx xx xxxx, trvalý pobyt xxxxxx a Mgr. Mateja Kostúra, dátum narodenia xx xx xxxx, trvalý pobyt xxxxx.
Podľa ustanovenia § 54 ods. 2 zákona o cenných papieroch sa týmto povolením povoľuje vznik obchodníka s cennými papiermi U.P. o.c.p., a.s. a výkon činnosti tohto obchodníka s cennými papiermi v rozsahu vymedzenom v tomto povolení a za podmienok uložených týmto povolením. Obchodník s cennými papiermi U.P. o.c.p., a.s. je oprávnený poskytovať investičné služby a vykonávať investičné činnosti podľa
- ustanovenia § 6 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch, prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov, a to vo vzťahu k finančným nástrojom podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch, t.j. prevoditeľné cenné papiere, podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch, t.j. nástroje peňažného trhu, podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch, t.j. cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania, podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch, t.j. opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, emisných kvót alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti a podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona o cenných papieroch, t.j. finančné rozdielové zmluvy;
- ustanovenia § 6 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch, riadenie portfólia, a to vo vzťahu k finančným nástrojom podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch, t.j. prevoditeľné cenné papiere, podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch, t.j. nástroje peňažného trhu, podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch, t.j. cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania, podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch, t.j. opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, emisných kvót alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti a podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. i) zákona o cenných papieroch, t.j. finančné rozdielové zmluvy;
- ustanovenia § 6 ods. 1 písm. e) zákona o cenných papieroch, investičné poradenstvo, a to vo vzťahu k finančným nástrojom podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch, t.j. prevoditeľné cenné papiere, podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch, t.j. nástroje peňažného trhu, podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch, t.j. cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania, podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch, t.j. opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, emisných kvót alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti a podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. i) zákona o cenných papieroch, t.j. finančné rozdielové zmluvy;
a poskytovať vedľajšie služby podľa
- ustanovenia § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch, úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, a to vo vzťahu k finančným nástrojom podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch, t.j. prevoditeľné cenné papiere, podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch, t.j. nástroje peňažného trhu, podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch, t.j. cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania, podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch, t.j. opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, emisných kvót alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti a podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. i) zákona o cenných papieroch, t.j. finančné rozdielové zmluvy;
- ustanovenia § 6 ods. 2 písm. b) zákona o cenných papieroch, poskytovanie úverov alebo pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu, a to vo vzťahu k finančným nástrojom podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona o cenných papieroch, t.j. prevoditeľné cenné papiere, podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona o cenných papieroch, t.j. nástroje peňažného trhu, podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch, t.j. cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania, podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch, t.j. opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, emisných kvót alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti a podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. i) zákona o cenných papieroch, t.j. finančné rozdielové zmluvy;
- ustanovenia § 6 ods. 2 písm. d) zákona o cenných papieroch, vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tieto spojené s poskytovaním investičných služieb;
- podľa ustanovenia § 6 ods. 2 písm. e) zákona o cenných papieroch, vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi.
Predstavenstvo spoločnosti U.P. o.c.p., a.s. sa v zmysle stanov skladá najmenej z dvoch členov. Členmi predstavenstva spoločnosti U.P. o.c.p., a.s. sú PaedDr. Ramón Beňo, r.č.xxxxxx/xxxx, trvalý pobyt xxxxx, ktorý je predseda predstavenstva a Ľubomír Bukový, r.č. xxxxxx/xxxx trvalý pobyt xxxxx, ktorý je členom predstavenstva. Dozorná rada spoločnosti U.P. o.c.p., a.s. má podľa stanov najmenej troch členov. Členmi dozornej rady spoločnosti U.P. o.c.p., a.s. sú JUDr. Branko Vrba, rod. č.: xxxxxx/xxxx trvalý pobyt xxxxx, Alexander Horváth, rod. č.:xxxxxx/xxxx, trvalý pobyt xxxxxx a Ing. Ľubomír Molnár, rod. č.:xxxxxx/xxxx, trvalý pobyt xxxxxx.