Výrok rozhodnutia :

Across Wealth Management, o.c.p., a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-838/2015-1

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mení podľa ustanovenia § 59 ods. 4 zákona o cenných papieroch povolenie na poskytovanie investičných služieb udelené spoločnosti Across Wealth Management, o.c.p., a.s., so sídlom Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35 763 388 rozhodnutím č. GRUFT-066/2002/OCP zo dňa 29.11.2002, zmenené rozhodnutiami č. GRUFT -078/2005/OCP zo dňa 10.11.2005, č. GRUFT-079/2005/OCP zo dňa 11.11.2005, č. UBD-2243/2006-PLP zo dňa 21.07.2006, č. UBD-2659/2006-PLP zo dňa 14.12.2006, č. OPK-3599-3/2007-PLP zo dňa 21.04.2008 a rozhodnutím č. ODT-11992/2012-1 zo dňa 06.12.2012, tak že povolenie na poskytovanie investičných služieb zužuje o investičné služby a investičné činnosti podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. c) zákona o cenných papieroch t.j. obchodovanie na vlastný účet a podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. f) zákona o cenných papieroch, t.j. upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku.