Výrok rozhodnutia : Trust Pay, a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z. 100-000-049-702 k č. sp. NBS1-000-013-303

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona  č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade") udeľuje spoločnosti Trust Pay, a.s. Za kasárňou 1, 831 03  Bratislava IČO: 36 865 800 (ďalej len „účastník konania" alebo „platobná inštitúcia") predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 66 ods. 1 písm. b) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o platobných službách") na voľbu p. Alfreda Augustina za člena dozornej rady platobnej inštitúcie