Výrok rozhodnutia : AEGON Životná poisťovňa, a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-2069/2013-1

Národná   banka   Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 48 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poisťovníctve"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa ustanovenia § 45 ods. 1 písm. c) zákona o poisťovníctve spoločnosti AEGON Životná poisťovňa, a.s., so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO: 35 979 356 (ďalej len „poisťovňa" alebo „účastník konania") predchádzajúci súhlas na voľbu osoby - Ing. Richard Strapko, r. č. XXXXXX/XXXX, trvale bytom Svätoplukova 39, 821 02 Bratislava - za predsedu predstavenstva poisťovne.
Poisťovňa je v zmysle ustanovenia § 45 ods. 15 zákona o poisťovníctve povinná zvoliť osobu - Ing. Richard Strapko, r. č. XXXXXX/XXXX, trvale bytom Svätoplukova 39, 821 02 Bratislava - za predsedu predstavenstva v lehote šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.