Výrok rozhodnutia : Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-1421/2013-1

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava,  IČO: 00 151 653   podľa § 4a ods. 7 zákona  č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov  v spojení s  § 124 ods. 2 zákona  č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov  v spojení s  § 125 ods. 2  zákona  č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov:

1. Opis cenných papierov zo dňa 11.2.2013 vypracovaný pre investičné certifikáty s názvom „Investičné certifikáty Slovenská sporiteľňa, a. s. „Zlatý certifikát 2014 III"" s prideleným identifikačným kódom ISIN SK5110000083 séria 01, v najvyššej  sume menovitých hodnôt investičných certifikátov 4.500.000,- eur, s menovitou hodnotou jedného investičného certifikátu 4.500,- eur, s dátumom vydania  dňa 27.2.2013 a so splatnosťou dňa 27.2.2014,
2.  Súhrnný dokument zo dňa 11.2.2013, ktoré spolu s  Registračným dokumentom zo dňa 17.5.2012 schváleným rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-5353-1/2012 zo dňa 25.5.2012  v znení Opisu cenných papierov zo dňa 2.8.2012 schváleného rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT- 8326-1/2012 zo dňa 7.8.2012  v znení Opisu cenných papierov zo dňa 18.10.2012 schváleného rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-11073-1/2012 zo dňa 23.10.2012 a v znení Opisu cenných papierov zo dňa 5.11.2012 schváleného rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-11599-1/2012 zo dňa 7.11.2012 budú po zverejnení  tvoriť platný prospekt investičného certifikátu, skladajúci sa z troch samostatných dokumentov.

Opis cenných  papierov  zo dňa  11.2.2013 a Súhrnný dokument  zo  dňa 11.2.2013 sú prílohou tohto rozhodnutia.