Výrok rozhodnutia : Diners Club CS, s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-010-576 k č.sp.: NBS1-000-002-432

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona  č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade") udeľuje spoločnosti Diners Club CS, s.r.o., so sídlom Nám. Slobody 11, 811 06 Bratislava I, Slovenská republika,  IČO: 35 757 086, (ďalej len „účastník konania" alebo „platobná inštitúcia") predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 66 ods. 1 písm. b) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o platobných službách") na vymenovanie pána Nikolausa Rennera za člena štatutárneho orgánu platobnej inštitúcie.