Výrok rozhodnutia : Poštová banka, a. s.

Číslo rozhodnutia : ODB-2400/2013

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje Poštovej banke, a. s. so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890 súhlas podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zmenu stanov banky, ktorá bola schválená rozhodnutím akcionárov na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 21. februára 2013.