Výrok rozhodnutia :

GOLDSIDE Asset Management, správ. spol., a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-230-576 k č.sp.: NBS1-000-046-498

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 163 ods. 1 písm. k) zákona o kolektívnom investovaní správcovskej spoločnosti GOLDSIDE Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 51 261 103 na zmenu štatútu podielového fondu s názvom GOLDSIDE Real Estate Fund, o.p.f., GOLDSIDE Asset Management, správ. spol., a.s. Podľa ustanovenia § 174 ods. 5 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu podielového fondu s názvom GOLDSIDE Real Estate Fund, o.p.f., GOLDSIDE Asset Management, správ. spol., a.s., a to v článku B) bode 4, 5 a 8; v článku C) bode 5; v článku D) bode 1 a 8; v článku F) bode 1, 13, 14 a 15; v článku G) bode 2 a 3; v článku I) bode 6, 7, 9, 10, 16, vkladá sa nový bod 17 a doterajšie body 17 až 25 sa po zmene označujú ako body 18 až 26, v novooznačených bodoch 18, 19, 22 a 26; v článku J) bode 4, 7 a 8 a v článku K) bode 8. Návrh štatútu podielového fondu s názvom GOLDSIDE Real Estate Fund, o.p.f., GOLDSIDE Asset Management, správ. spol., a.s. v úplnom znení zo dňa 23. apríla 2020 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. Podľa ustanovenia § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti GOLDSIDE Asset Management, správ. spol., a.s. na zmenu štatútu podielového fondu s názvom GOLDSIDE Real Estate Fund, o.p.f., GOLDSIDE Asset Management, správ. spol., a.s. lehotu 3 mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu.