Výrok rozhodnutia :

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-8233/2015-1

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje podľa § 11 ods. 3 zákona o kolektívnom investovaní správcovskej spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705 a spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s. so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 zmeny spoločného prevádzkového poriadku v bode 2, v bodoch 4.1.1 až 4.1.4, v bode 4.1.9, v bode 4.1.11, v bodoch 5.1.2 až 5.1.4, v bodoch 5.2.1 a 5.2.2, v bode 7.2.2, v bode 8.1.3, v bodoch 9.1.6 a 9.1.7, v bode 9.2.4, v bodoch 9.2.7 a 9.2.8, v bode 10.2.6, v bodoch 12.1 až 12.4, v bode 15.6. a 15.8. Zmeny spoločného prevádzkového poriadku nadobúdajú účinnosť dňa 15. augusta 2015. Úplné znenie Spoločného prevádzkového poriadku zo dňa 10. júla 2015 je prílohou tohto rozhodnutia.