Výrok rozhodnutia :

EOS Slovensko Finance, s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-216-762 k č.sp.: NBS1-000-043-930

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek obozretného dohľadu, ako útvar príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti EOS Slovensko Finance, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 51 207 354, predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 20d ods. 1 písm. e) zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zvýšenie základného imania veriteľa o 44 100 eur, t. j. zo sumy vo výške 628 000 eur na sumu vo výške 672 100 eur novým nepeňažným vkladom jedného zo spoločníkov veriteľa, spoločnosťou EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35 724 803. Národná banka Slovenska podľa ustanovenia § 20d ods. 6 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určuje na vykonanie úkonu, na ktorý udeľuje predchádzajúci súhlas, lehotu tri mesiace od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.