Výrok rozhodnutia :

Penta Funding Public II, s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-202-030 k č.sp.: NBS1-000-043-548

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek obozretného dohľadu príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti Penta Funding Public II, s. r. o., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51 255 677 podľa ustanovenia článku 20 (2) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES (ďalej len „nariadenie o prospekte“) v spojení s ustanovením § 120 ods. 1 zákona o cenných papieroch prospekt cenného papiera predložený Národnej banke Slovenska v znení zo dňa 6. novembra 2019 vypracovaný ako jeden dokument podľa ustanovení článku 6 nariadenia o prospekte pre dlhopisy spoločnosti Penta Funding Public II, s. r. o., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51 255 677 s názvom Dlhopis Penta Public XVI/2019 v predpokladanej sume menovitých hodnôt dlhopisov 8 000 000 eur, s menovitou hodnotou jedného dlhopisu 1 000 eur, s identifikačným kódom ISIN SK4000016374, s výnosom stanoveným pevnou úrokovou sadzbou vo výške 3,75 % p. a., s dátumom vydania 28. novembra 2019 a so splatnosťou 28. novembra 2022. Prospekt cenného papiera zo dňa 6. novembra 2019 je prílohou tohto rozhodnutia.