Výrok rozhodnutia :

Capital & Finacial Protection, s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-255-951 k č.sp.: NBS1-000-054-037

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mení podľa ustanovenia § 18 ods. 15 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní
a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spoločnosti Capital & Financial Protection, s.r.o. so sídlom Zimná 4, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 835 765 povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia, v sektore kapitálového trhu, v sektore prijímania vkladov, v sektore doplnkového dôchodkového sporenia a v sektore starobného dôchodkového sporenia udelené rozhodnutiami Národnej banky Slovenska č. OPK-2675/2007-PLP zo dňa 27. septembra 2007, č. OPK-2676/2007-PLP zo dňa 9. októbra 2007 a č. OPK-18412-1/2009 zo dňa 4. februára 2010, ktoré boli zmenené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-15450-1/2010 zo dňa 20. januára 2011, rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-12963/2013 zo dňa 18. decembra 2013 a rozhodnutím Národnej banky Slovenska
č.z.: 100-000-239-696 k č.sp.: NBS1-000-050-668 zo dňa 6. júla 2020 tak, že ho zužuje o sektor prijímania vkladov.