Výrok rozhodnutia :

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-111-765 k č.sp.: NBS1-000-024-145

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje predchádzajúci súhlas podľa ustanovenia § 163 ods. 1 písm. k) zákona o kolektívnom investovaní správcovskej spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. so sídlom Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705 na zmenu štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Privátny fond peňažného trhu, o.p.f. Podľa ustanovenia § 174 ods. 5 písm. c) zákona
o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Privátny fond peňažného trhu, o.p.f. - v nadpise v súvislosti so zmenou názvu; v článku I. bode 1 a 4; v článku IV. bode 1 a 2; v článku V. bode 2 písm. c), bode 3 písm. c), d) a e), bode 4 písm. a), bode 5 písm. a) bode i), bode 5 písm. b), v ktorom sa dopĺňajú aj nové body ii) a iv), pričom sa pôvodný bod ii) mení na iii), dopĺňa sa nový bod 6 a tým sa mení číslovanie nasledujúcich bodov na 7, 8 a 9; v článku VI. bode 3, 4 a 5, do ktorého sa vkladá nové písm. g); v článku VII. bode 2 a v článku XI. bode 2 a 3. Zároveň sa mení názov podielového fondu na Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Privátny fond krátkodobých investícií, o.p.f. Návrh štatútu podielového fondu s novým názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Privátny fond krátkodobých investícií, o.p.f. v úplnom znení zo dňa 20. apríla 2018 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
Podľa ustanovenia § 163 ods. 6 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. na zmenu štatútu podielového fondu s názvom Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s., Privátny fond peňažného trhu, o.p.f., a.s. lehotu tri mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu.