Výrok rozhodnutia :

Aquila Real Asset Finance III a. s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-180-221 k č.sp.: NBS1-000-039-259

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek obozretného dohľadu príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti Aquila Real Asset Finance III a. s., so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika, IČO: 52 143 058 podľa ustanovenia § 125 ods. 2 zákona o cenných papieroch prospekt cenného papiera zo dňa 3.7.2019 vypracovaný ako jeden dokument pre dlhopisy spoločnosti Aquila Real Asset Finance III a. s., so sídlom Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Slovenská republika, IČO: 52 143 058 s názvom „AQUILA RAF 4,25/2022“, s prideleným identifikačným kódom ISIN SK4000015566, v celkovej sume menovitých hodnôt dlhopisov 40 000 000 eur, s menovitou hodnotou jedného dlhopisu 1 000 eur, s výnosom stanoveným pevnou úrokovou sadzbou 4,25 % p.a., s dátumom vydania dňa 28.6.2019 a so splatnosťou dňa 28.6.2022.
Prospekt cenného papiera zo dňa 3.7.2019 je prílohou tohto rozhodnutia.