Výrok rozhodnutia : IAD Investments, správ. spol., a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-13369/2012-1

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011  Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z. z. (ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 17 330 254 (ďalej len „správcovská spoločnosť") podľa § 163 ods. 1 písm. k) zákona o kolektívnom investovaní predchádzajúci súhlas na zmenu štatútu ňou spravovaného podielového fondu s názvom Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Podľa § 174 ods. 4 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska schvaľuje zmenu štatútu podielového fondu s názvom Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. (ďalej len „podielový fond") v úvode štatútu, v článku A., článku B., článku C., článku D., článku E., článku F., článku G., článku I., článku J a v Prílohe č. 1 štatútu.  Návrh štatútu podielového fondu v úplnom znení zo dňa 21. septembra 2012 je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. Podľa § 163 ods. 5 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti na zmenu štatútu podielového fondu lehotu 3 mesiace od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu.