Výrok rozhodnutia :

Intesa Sanpaolo Holding International S.A.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-267-187 k č.sp.: NBS1-000-056-333

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s c h v a ľ u j e podľa ustanovenia § 117 ods. 3 zákona o cenných papieroch návrh povinnej ponuky na prevzatie akcií emisie ISIN SK1110001437 cieľovej spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 826 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 navrhovateľovi spoločnosti Intesa Sanpaolo Holding International S.A., so sídlom Boulevard du Prince Henri 35, Luxemburg, 1724 Luxemburské veľkovojvodstvo, zapísanej v Obchodnom registri Luxemburska pod číslom B44318 zastúpenou advokátskou kanceláriou Allen & Overy Bratislava, s.r.o., Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 35 857 897 v znení, ktoré je prílohou tohto rozhodnutia. Spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s. vznikla povinnosť uskutočniť povinnú ponuku na prevzatie podľa ustanovenia § 170 ods. 3 v spojení s ustanovením § 119 zákona o cenných papieroch na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2020 o ukončení obchodovania s vlastnými akciami na regulovanom trhu burzy cenných papierov. Spoločnosť Intesa Sanpaolo Holding International S.A. vyhlasuje povinnú ponuku na prevzatie v súlade s ustanovením § 119 ods. 3 zákona o cenných papieroch.