Výrok rozhodnutia :

Kreps Marcel

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-010-649 k č.sp.: NBS1-000-003-768

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie
a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

m e n í

podľa ustanovenia § 18 ods. 15 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Marcelovi Krepsovi, rodné číslo: XXXXXXX, trvale bytom: Pionierov 2, 048 01 Rožňava povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia, v sektore prijímania vkladov a v sektore poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-6842-1/2011 zo dňa 17. júna 2011 tak, že ho zužuje o sektor prijímania vkladov a o sektor poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov.

Marcel Kreps, rodné číso: XXXXXXX, trvale bytom: Pionierov 2, 048 01 Rožňava je oprávnený vykonávať činnosť samostatného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia