Výrok rozhodnutia :

Penta Funding Public II, s.r.o.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-232-287 k č.sp.: NBS1-000-049-931

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 135 ods. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“), útvar dohľadu nad finančným trhom, úsek dohľadu a finančnej stability príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti Penta Funding Public II, s. r. o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51 255 677 podľa ustanovenia článku 20 (2) a (3) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2017/1129 zo 14. júna 2017 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES (ďalej len „nariadenie o prospekte“) v spojení s ustanovením § 120 ods. 1 zákona o cenných papieroch prospekt zo dňa 22. mája 2020 vypracovaný ako jeden dokument podľa ustanovení článku 6 nariadenia o prospekte pre dlhopisy spoločnosti Penta Funding Public II, s. r. o., so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51 255 677 s názvom Dlhopis Penta Public V/2020 v predpokladanej sume menovitých hodnôt dlhopisov do 5 000 000 eur, s menovitou hodnotou jedného dlhopisu 1 000 eur, s identifikačným kódom ISIN SK4000017224, s výnosom stanoveným pevnou úrokovou sadzbou vo výške 4,05 % p. a., s dňom vydania 8. júna 2020 a so splatnosťou 8. júna 2023. Prospekt cenného papiera zo dňa 22. mája 2020 je prílohou tohto rozhodnutia.