Výrok rozhodnutia :

VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.

Číslo rozhodnutia : č.z.: 100-000-012-263 k č.sp.: NBS1-000-002-920

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa ustanovenia § 193 ods. 4 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kolektívnom investovaní“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje podľa ustanovenia § 163 ods. 1 písm. q) zákona o kolektívnom investovaní spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a.s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 820 04 Bratislava 24, IČO: 35 786 272 predchádzajúci súhlas na zlúčenie fondu VÚB AM EUROVÝ FOND, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. (ďalej len „zanikajúci fond“) do fondu VÚB AM KONZERVATÍVNE PORTFÓLIO, otvorený podielový fond VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. (ďalej len „nástupnícky fond“), spravovaný správcovskou spoločnosťou VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. Depozitárom zanikajúceho fondu a nástupníckeho fondu je spoločnosť Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155. Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom v zmysle ustanovenia § 180 ods. 10 písm. e) zákona o kolektívnom investovaní schvaľuje zmenu štatútu nástupníckeho fondu v znení zo dňa 9. novembra 2016 v článku A), v ktorom sa dopĺňa nový bod 6. a v článku K), kde sa menia body 3.,4. a 10., pričom v bode 4. sa dopĺňa nové písm. f). Štatút nástupníckeho fondu tvorí prílohu tohto rozhodnutia. Podľa § 163 ods. 6 zákona o kolektívnom investovaní Národná banka Slovenska určuje správcovskej spoločnosti VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. na zlúčenie zanikajúceho fondu s nástupníckym fondom lehotu 6 mesiacov od udelenia tohto predchádzajúceho súhlasu.