Výrok rozhodnutia : Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-490/2013-1

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu príslušný podľa § 135 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný  na konanie a  rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods.1  zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje spoločnosti Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava,  IČO: 00 151 653  podľa § 4a ods. 7  zákona o cenných papieroch v spojení s § 124 ods. 2 zákona o cenných papieroch  v spojení s § 125 ods. 2 zákona o cenných papieroch: 

1. Opis cenných papierov zo dňa 10.1.2013  vypracovaný pre investičné certifikáty s názvom „Investičné certifikáty Slovenská sporiteľňa, a. s. „Zlatý certifikát 2014 I" s prideleným identifikačným kódom ISIN SK5110000059 séria 01, v najvyššej sume menovitých hodnôt investičných certifikátov 4.500.000,- eur,  s menovitou hodnotou jedného investičného certifikátu 4.500,- eur, s dátumom vydania   dňa 6.2.2013 a so splatnosťou dňa 6.2.2014,
2. Súhrnný dokument zo dňa 10.1.2013,     
ktoré spolu s  Registračným dokumentom zo dňa 16.5.2012 schváleným rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-5317-1/2012 zo dňa 23.5.2012  v znení Opisu cenných papierov zo dňa 7.8.2012 schváleného rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT- 8476-1/2012 zo dňa 10.8.2012 a v znení Opisu cenných papierov zo dňa 8.10.2012 schváleného rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-10523-1/2012 zo dňa 12.10.2012 budú po zverejnení  tvoriť platný prospekt investičného certifikátu, skladajúci sa z troch samostatných dokumentov.

Opis cenných papierov zo dňa 10.1.2013 a Súhrnný dokument zo dňa 10.1.2013 sú prílohou tohto rozhodnutia.