Výrok rozhodnutia : ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-13087-2/2012-1

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu podľa § 113 ods. 1 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o starobnom dôchodkovom sporení"), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov udeľuje spoločnosti ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. so sídlom Trnavská cesta 50/B, 821 02 Bratislava, IČO: 35 902 981 (ďalej len „dôchodková správcovská spoločnosť ING"), predchádzajúci súhlas podľa § 52 ods. 1 písm. h) zákona o starobnom dôchodkovom sporení na zmenu štatútu dôchodkového fondu s názvom „Harmónia - Zmiešaný dôchodkový fond - ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s." na základe a v rozsahu žiadosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti ING zo dňa 13. decembra 2012, doplnenej dňa 10. januára 2013. Nový názov dôchodkového fondu bude „Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.". Návrh štatútu dôchodkového fondu s názvom „Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s." v úplnom znení je prílohou tohto rozhodnutia.
 
Národná banka Slovenska podľa § 52 ods. 12 zákona o starobnom dôchodkovom sporení určuje dôchodkovej správcovskej spoločnosti ING lehotu na vykonanie úkonu, na ktorý sa udeľuje tento predchádzajúci súhlas, tri mesiace odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.