Výrok rozhodnutia :

Crystal Call, a. s.

Číslo rozhodnutia : ODT-9843/2016-1

Národná banka Slovenska, útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov m e n í podľa ustanovenia § 18 ods. 15 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta v sektoroch poistenia alebo zaistenia, poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov a doplnkového dôchodkového sporenia spoločnosti Crystal Call, a.s. so sídlom Hálkova 1/A, 831 03 Bratislava, IČO : 35 880 805 udelené rozhodnutím Národnej banky Slovenska č. ODT-7695/2011 zo dňa 8. júla 2011 tak, že ho zužuje o sektor doplnkového dôchodkového sporenia. Spoločnosť Crystal Call, a.s. so sídlom Hálkova 1/A, 831 03 Bratislava, IČO : 35 880 805, je oprávnená vykonávať činnosť samostatného finančného agenta v sektoroch :
1. poistenia alebo zaistenia
2. poskytovania úverov a spotrebiteľských úverov