Výrok rozhodnutia :

AEGON Životná poisťovňa, a.s.

Číslo rozhodnutia : ODT-11060/2015-3

Národná banka Slovenska, orgán dohľadu nad poisťovníctvom podľa § 79 ods. 1 až 3 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poisťovníctve“), útvar dohľadu nad finančným trhom príslušný na konanie a rozhodovanie v prvom stupni podľa § 29 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o dohľade“) na základe § 192 ods. 1 a 6 a § 193 zákona o poisťovníctve
u k l a d á
obchodnej spoločnosti AEGON Životná poisťovňa, a.s., IČO: 35 979 356, so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava podľa § 67 ods. 1 písm. e) zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31.12.2015 (ďalej „pôvodný zákon o poisťovníctve“) pokutu 10 000 eur (slovom: desaťtisíc eur), za porušenie § 43 odsekov 6 a 7 pôvodného zákona o poisťovníctve, § 35 odseku 1 zákona o dohľade a ustanovení príslušných opatrení Národnej banky Slovenska tým, že opakovane uviedla nesprávne údaje vo výkazoch predložených Národnej banke Slovenska (ďalej aj „NBS“) so stavom údajov k 31.12.2013 a ku koncu konkrétnych štvrťrokov rokov 2014 a 2015 a nepredložila určité výkazy za druhý štvrťrok 2015 v lehotách ustanovených príslušnými opatreniami Národnej banky Slovenska, a to nasledovne:
- AEGON Životná poisťovňa, a.s. opakovane uviedla nesprávne údaje vo výkaze Ppn (BIL) 01-04 Bilancia aktív a pasív a vo výkaze Ppn (VOA) 05-04 Výkaz o aktívach, vypracovaných z predbežných a priebežných údajov k 31.12.2013, 30.6.2014 a 30.9.2014, predložených Národnej banke Slovenska v lehote ustanovenej opatrením NBS č. 4/2008 o predkladaní výkazov, hlásení, prehľadov a iných správ poisťovňami a pobočkami zahraničných poisťovní (ďalej „opatrenie NBS č. 4/2008“); údaje uvedené v predložených výkazoch neboli úplné, aktuálne, správne, pravdivé a preukázateľné
- AEGON Životná poisťovňa, a.s. uviedla nesprávne údaje vo výkaze F (NBS) 24-04 Nekonsolidovaná bilancia finančných aktív a finančných pasív – stavy, s údajmi k 31.12.2013, predloženom Národnej banke Slovenska v lehote ustanovenej opatrením NBS č. 10/2013 o predkladaní výkazov poisťovňou, zaisťovňou, pobočkou zahraničnej poisťovne, pobočkou zahraničnej zaisťovne, poisťovňou z iného členského štátu, zaisťovňou z iného členského štátu, dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na štatistické účely (ďalej „opatrenie NBS č. 10/2013“); údaje uvedené v predloženom výkaze neboli úplné, aktuálne, správne, pravdivé a preukázateľné
- AEGON Životná poisťovňa, a.s. uviedla nesprávne údaje vo výkaze F (NBS) 24-04 Nekonsolidovaná bilancia finančných aktív a finančných pasív – stavy, s údajmi k 30.6.2015; údaje v predloženom výkaze neboli úplné, aktuálne, správne, pravdivé a preukázateľné a súčasne predmetný výkaz AEGON Životná poisťovňa, a.s. nepredložila Národnej banke Slovenska do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí druhého kalendárneho štvrťroka 2015, t. j. v lehote podľa opatrenia NBS č. 10/2013, ale predložila ho až 4.8.2015
- AEGON Životná poisťovňa, a.s. nepredložila Národnej banke Slovenska výkaz Ppn (BIL) 01-04 Bilancia aktív a pasív, výkaz Ppn (VZS) 02-04 Výkaz ziskov a strát, výkaz Ppn (PTZ) 03-04 Výkaz o poistnom trhu životného poistenia, výkaz Ppn (VOA) 05-04 Výkaz o aktívach, výkaz Ppn (VOS) 22-04 Výkaz o sprostredkovanom poistení, vypracované z predbežných a priebežných údajov k 30.6.2015, v lehote 30 dní po uplynutí druhého kalendárneho štvrťroka 2015 podľa opatrenia NBS č. 4/2008, ale predložila ich až 4.8.2015
- AEGON Životná poisťovňa, a.s. nepredložila Národnej banke Slovenska výkaz F (NBS) 25-04 Nekonsolidovaná bilancia finančných aktív a finančných pasív – transakcie s údajmi k 30.6.2015 do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí druhého kalendárneho štvrťroka 2015, podľa opatrenia NBS č. 10/2013, ale predložila ho až 4.8.2015
- AEGON Životná poisťovňa, a.s. nepredložila Národnej banke Slovenska výkaz Ppn (SKU) 31-04 Vnútroskupinové obchody s údajmi k 30.6.2015 v lehote ustanovenej opatrením NBS č. 2/2011 o predkladaní výkazov poisťovňami a zaisťovňami, ktoré sú predmetom dohľadu nad skupinou (ďalej len „opatrenie NBS č. 2/2011“), t. j. do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí druhého štvrťroka 2015, za ktorý bol výkaz vypracovaný, ale predložila ho až 30.10.2015.